Senin, 07 Desember 2009

KEBAL

KEBAL DARI SENJATA APAPUN

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM.

1. WA LAA YA-UUDUHUU HIFZHUHUMAA WA HUWAL 'ALIYYUL 'AZHIIM.
2. WA YURSILU ‘ALAIKUM HAFAZHAH.
3. INNA RABBII ‘ALAA KULLI SYAI-IN HAAFIZH.
4. FALLAAHU KHAIRUN HAAFIZHAW WA HUWA ARHAMUR RAAHIMIIN.
5. LAHUU MU ‘AQQIBAATUM MIM BAINI YADAIHI WA MIN KHALFIHII YAHFAZHUUNAHUU MIN AMRIL LAAHI.
6. INNAA NAHNU NAZZALNADZ DZIKRA WA INNAA LAHU LA HAAFIZHUUN.
7. WA HAFIZHNAAHAA MIN KULLI SYAITHAANIR RAJIIM.
8. WA JA’ALNAS SAMAA-A SHAFFAN MAHFUUZHAN WA HIFZHAM MIN KULLI SYAITHAANIM MAARID.
9. WA HIFZHAN DZAALIKA TAQDHIIRUL ‘AZZIIZIL ALIIM.
10. WA RABBUKA ‘ALAA KULLI SAY–IN HAFIZH ALLAAHU HAFIZHUN ALAIHIM WAMAA ANTA ‘ALAIHIM BI WAKIIL.
11. WA INNA ‘ALAIKUM LA HAAFIZHIIN KIRAAMAN KAATIBIIN.
12. YA ’LAMUUNA MAA TAF’ALUUN.
13. IN KULLU NAFSIL LAMAA ‘ALAIHAA HAAFIZH.
14. INNA BATHSYA RABBIKA LA SYADIID.
15. INNAHU HUWA YUBDI-U WAYU’IID ?.
- WA HUWAL GHAFUURUL WADUUD.
- DZUL ARSYIL MAJIID.
16. FA’ ‘AALUL LIMAA YURIID.
17. HAL ATAAKA HADIITSUL JUNUUD.
18. FIR’AUNA WA TSAMUUD.
19. BALIL LADZIINA KAFARUU FII TAKDZIIB.
20. WALLAAHU MIW WARAA-IHIM MUHIITH.
21. BAL HUWA QUR’AANUM MAJIID FII LAUHIM MAHFUUZH.


ARTINYA :

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
1. Dan Dia tidak berat memelihara keduanya (Langit dan Bumi) dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar.
2. Dan dikirimkan-Nya Malaikat Penjaga untuk kamu.
3. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu.
4. Allah adalah sebaik-baik pemelihara dan Dia-lah yang Maha Penyanyang diantara para Penyayang.
5. Bagi manusia ada (malaikat) mengikutinya bergantian dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaga atas perintah Allah.
6. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan sesungguhnya Kami pula pemeliharanya.
7. Dan Kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk.
8. Dan Kamilah yang menjadikan langit berlapis-lapis penjaganya dan Dialah Tuhan Pemelihara dari sekalian syaitan-syaitan maarid.
9. Dan pemeliharaan yang demikian itu sudah ditentukan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
10. Dan Tuhanmu Maha Tinggi atas segala sesuatu pemeliharaan atas mereka dan tidaklah Engkau atas kamu diberi tugas mewakili.
11. Dan sesungguhnya Kami memberi tugas atas kamu Kiraman Katibin.
12. Dia Tuhan Yang Maha Mengetahui atas apa yang kamu kerjakan.
13. Tiap-tiap satu nama (diri) atasnyalah ada pemeliharanya.
14. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu sangat keras.
15. Sesungguhnya Dia-lah yang menciptakan dan Dia pula yang menghidupkan kembali.
- Dan Dia-lah Yang Maha Pemgampun Lagi Maha Penyantun.
- Dan Dia pemilik arasyi yang agung.
16. Hanya Dia-lah Yang Maha Berkuasa membuat apa-apa yang Dia kehendaki.
17. Apakah telah sampai kepadamu berita bala tentara ?.
18. Fir’aun dan Tsamud.
19. Tetapi orang-orang kafir mendustakan.
20. Dan Allah mengepung (meliputi) dari belakang mereka.
21. Dia-lah Tuhan yang menurunkan Al-Qur’an yang mulia dipapan yang terjaga (Lauh Mahfuzh).


LELAKU :


1. Puasa selama 12 hari, mulai hari Selasa, Rabu dan Jum’at. Selama puasa jangan makan yang bernyawa dan yang mengandung darah. Hari kamis tidak berpuasa tetapi tetap jangan makan yang bernyawa dan yang mengandung darah. Puasa sebaiknya dilakukan pada bulan Muharam dan puasa terakhir sebaiknya jatuh pada hari jum’at kliwon.
2. Dalam keadaan berpuasa baca ayat-ayat tersebut sebanyak 21X sehari.
3. Apabila selesai melakukan point 1 dan 2 diatas selanjutnya cukup ayat-ayat tersebut diatas dibaca 1X saja setiap selesai shalat maghrib dan subuh.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar